GDPR

Vad är GDPR?

GDPR - eller Personuppgiftsförordningen - är den nya personuppgiftslagstiftningen som ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig som registrerad bättre möjligheter att påverka hanteringen.

Vad innebär det för mig?

I korthet innebär GDPR att du:

 • Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi ger dig i Integritetspolicyn nedan.
 • Får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade.

Integritetspolicy

För Adrecord är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi har för behandlingen, och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Adrecord är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi bestämmer över.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Med hjälp av innehållsförteckningen ovan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Är Adrecord personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som vi samlar in om dig som användare, t.ex. de personuppgifter du själv lagrar i vår kontrollpanel eller system.

För vissa personuppgifter, t.ex. information som samlas in av t.ex. annonsör och skickas till Adrecord för lagring/behandling, är Adrecord att räkna som Personuppgiftsbiträde.

I det fall det blir aktuellt (t.ex. för dig som är annonsör/e-handlare) att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal kontaktar du oss för mer information.

Vad behöver jag tänka på som affiliate?

Rättslig grund för dig som affiliate att behandla personuppgifter

Enligt GDPR behöver du ha rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det finns olika typer av rättslig grund, som t.ex. samtycke, avtal, myndighetsutövning samt intresseavvägning.

Vi på Adrecord kan inte ge dig som affiliate någon form av juridisk rådgivning för hur exakt du ska samla in eller behandla personuppgifter korrekt enligt GDPR. Vår uppfattning är dock att de vanligaste grunderna för behandling är antingen samtycke och/eller intresseavvägning.

Vi rekommenderar att du läser på mer om vilka rättsliga grunder som kan accepteras enligt GDPR här. Det kan också vara klokt att anlita en expert som kan ta hänsyn till dina förutsättningar och hjälpa dig vidare i ditt arbete. Vi rekommenderar dig att till en början läsa på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk, levande person, t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller IP-adress.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas som behandling. Det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Webbplatsbesök

För tillfälliga besökare på vår hemsida behandlar vi inga personuppgifter. Inte ens din IP-adress lagras någonstans i våra system.

Affiliates

För affiliates samlar vi in ditt namn, dina kontaktuppgifter, bankkontoinformation samt information om dina aktiviteter i våra IT-system.

Kontaktuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Användaruppgifter är annan information som t.ex. dina webbadresser samt loggning av inlogging i kontrollpanelen samt ip-nummer. Personnummer och bankuppgifter (t.ex. bankkontonummer) är de uppgifter vi behöver för att betala ut provision, bokföring samt skatteunderlag.

Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder och har följande skäl:

Tillhandahålla våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att fakturera/självfakturera dig, samt skicka utbetalning enligt avtal.

Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, (eventuellt) bankkonto/clearing, (eventuellt) information om F-skattesedel, (eventuellt) relation med vald utbetalningspartner, loggning av din användning av Adrecords IT-system, information om annonseringar och ersättningar.

Personuppgiftsansvarig: Adrecord.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, för att tillhandahålla dig information om underhåll, service, avtalsändringar och uppdateringar av vår tjänst. När du kontaktar vår support behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig att använda tjänsten samt för att kunna hantera dina synpunkter och önskemål.

Personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer samt den information du lämnar vid supportärenden eller andra ärenden.

Personuppgiftsansvarig: Adrecord.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Legal basis: Performance of an agreement.

Utveckling av tjänst

Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och utveckla vårt erbjudande till dig och andra användare samt för att utveckla våra interna processer och system. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Personuppgifter: namn, användar-ID, IP-adress, information om din användning av Adrecords IT-system, information om dina kanaler och annonseringar.

Personuppgiftsansvarig: Adrecord.
Rättslig grund: Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Efterlevnad av lagar

Adrecord behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att lagligt kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Hur samlar vi in uppgifterna?
 • Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir användare hos oss genom att du själv lämnar dem till oss genom något av vårt digitala gränssnitt, vår kontrollpanel.
 • Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vår support i olika ärenden som rör vår tjänst. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver e-post, eller genom att våra medarbetare noterar uppgifterna som du muntligen ger till oss.
 • Vi samlar in personuppgifter genom loggning av hur och när du använder våra IT-system.
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha”.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder vår tjänst behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

 • Kontaktuppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är användare hos oss och i 6 månader efter att avtalet har upphört. När avtalet upphör raderar vi eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t.ex. bokföringssystemet, eftersom vi där behöver spara dem längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav (7 år från transaktionsdatum).
 • Ärendehistorik från dina kontakter med vår support raderas efter maximalt 12 månader efter att vi stängt ärendet, eller om du inte längre är användare hos oss.
Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter om detta inte krävs enligt lag eller krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster samt ge dig anpassad och relevant information.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen på uppdrag av Adrecord och enligt Adrecords instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet eller användarvillkoren). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter och vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Myndigheter

Vid laglig förfrågan från brottsbekämpande myndigheter samt till polis lämnar vi alltid ut de uppgifter som behövs för utredning, inklusive relevanta personuppgifter. Vi lämnar dock aldrig ut fler personuppgifter än vad som behövs för utredningen.

Tjänsteleverantörer/tredje part

För dig som inte har eget registrerat företag lämnar vi ut din e-postadress och/eller ditt mobilnummer till vald utbetalningspartner för att de ska kunna tillhandahålla dig sina tjänster. I sådana fall är den valda utbetalningspartnern personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till de samt den personuppgiftsbehandling som tjänsterna kräver.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Bl.a. lagras backup-data på krypterad lagringsmedia, överföring av personuppgifter sker alltid skyddad med kryptering av trafiken, endast de personer som behöver tillgång till personuppgifterna för att göra sitt jobb har tillgång till personuppgifterna, m.m.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår support eller vårt Dataskyddsombud. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas. Adrecord uppfyller samtliga av krav i enlighet med personuppgiftsförordningen.

Tänk på att du som är användare hos Adrecord själv kan ändra dina uppgifter direkt när du är inloggad på ditt konto.

Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Adrecord använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Adrecord här.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida.

Personuppgiftsansvarig

Adrecord AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Adrecord och Invoicer. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontaktuppgifter och Dataskyddsombud

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du som är användare av våra IT-system att få information på Adrecord.com och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Kontakta Adrecord

Du hittar lämpliga kanaler för kontakt på vår kontaktsida.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen
Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Datainspektionens hemsida.

Du har alltid rätt att ställa frågor och klagomål även till tillsynsmyndigheten.