Affiliateavtal

Detta avtal ("Avtalet") gäller mellan Adrecord AB, organisationsnummer 556799-5989, ("Adrecord") och Dig, ("Affiliaten"). Genom att godkänna villkoren i detta avtal och om du därefter blivit godkänd av annonsören, är du godkänd som Affiliate för aktuellt affiliateprogram och har rätt att använda Adrecords tjänst ("Tjänsten") för annonsförmedling. Affiliaten godkänner samtliga villkor i detta avtal och dess bilagor i samband med att denne ansluter sig till tjänsten och/eller ett affiliateprogram. Denna version av Avtalet ersätter samtliga tidigare avtal mellan parterna.

Definitioner av benämningar i detta avtal återfinns i bilaga 1 till avtalet.

Tjänsten

Godkänd Affiliate äger rätt att upplåta utrymme på sin webbplats eller annan marknadsföringskanal på internet för länkar, banners, annonser och motsvarande för de annonsörer som har ett affiliateprogram registrerat hos Adrecord.

Adrecord och/eller annonsören kan utan förvarning eller uppsägningstid ändra villkoren för eller avsluta ett affiliateprogram. Det är Affiliatens ansvar att följa ändringar i villkoren för de affiliateprogram som Affiliaten är ansluten till.

Adrecord har alltid rätt att ändra, eller helt eller delvis, avsluta tjänsten utan förvarning eller utan uppsägningstid. Vid denna typ av åtgärder kommer Affiliaten att meddelas via e-post och publicering på Adrecords webbplats.

Avtalsform

Affiliaten deltar i Adrecords tjänst helt kostnadsfritt. I samband med utbetalningar till Affiliaten kan kostnader debiteras Affiliaten, enligt gällande prislista vid tidpunkten för utbetalningen.

Avtalet innebär inte att Affiliaten har en anställning hos Adrecord.

Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp av båda parter omgående utan uppsägningstid. Adrecord har rätt att när som helst under avtalstiden ändra avtalet och Adrecord kommer att meddela Affiliaten om dessa ändringar. Ändringar i avtalet meddelas Affiliaten via e-post och publicering på Adrecords webbplats.

Rättigheter

Adrecord äger all upphovsrätt, nyttjanderätt samt all programvara förknippad med tjänsten och Affiliaten äger endast rätt att använda tjänsten enligt villkoren som avtalats i detta avtal. Affiliaten innehar inte eller förvärvar inte någon form av immateriella rättigheter enligt detta avtal.

Annonsörens rättigheter

Annonsören har rätt att ställa upp villkor för Affiliatens deltagande i ett affiliateprogram, vilka gäller parallellt med detta avtal, och dessa villkor kan när som helst ändras. Annonsören har rätt att när som helst avsluta samarbetet och ändra villkoren och ersättningen för samarbetet med Affiliaten.

Adrecords åtaganden

Adrecord åtar sig enligt detta avtal och inom ramen för Adrecords tjänst att registrera trafik som förmedlas inom gällande affiliateprogram till Affiliatens webbplatser samt att redovisa och utbetala ersättning som grundas på denna trafik i enlighet med Avtalet.

Affiliatens åtaganden

Affiliaten åtar sig att förvara konfidentiell information på ett säkert sätt samt att omedelbart meddela Adrecord om misstankar att obehöriga har fått kännedom om eller använt konfidentiell information.

Affiliaten förbinder sig att följa alla gällande lagar och förordningar på sin webbplats samt garanterar att alla uppgifter som lämnats till Adrecord är fullständiga, korrekta och att uppgifterna stämmer med faktiska förhållanden.

Affiliaten garanterar att rättigheterna för allt innehåll på Affiliatens webbplats innehas av Affiliaten, eller att ägaren av rättigheten uttryckligen har gett sitt medgivande för användandet. Affiliaten garanterar även att innehållet på den egna webbplatsen inte gör intrång i någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

Affiliaten får inte generera eller medverka till att det genereras falsk trafik till annonsörens webbplats och det utgår ingen ersättning för sådan trafik och kan även innebära att skadeståndskrav riktas mot Affiliaten.

Affiliaten ansvarar för att vara införstådd med detaljer och villkor för varje enskilt affiliateprogram innan Affiliaten lägger upp annonsmaterial från ett affiliateprogram.

Affiliaten ger Adrecord fri tillgång att administrera innehållet i annonsytor och annonsmaterial om dessa är aktiva och används på Affiliatens webbplats.

Endast ett konto är tillåtet per företag eller privatperson. Undantag kan göras med Adrecords medgivande. Affiliate som är privatperson måste också vara över 18 år.

Affiliaten åtar sig att vid var tid enskilt tillfälle tillhandahålla en integritetspolicy och informera om tredjeparts-cookies och behandling av personuppgifter till sina besökare (“Trafik”). Om inte annat ska Affiliaten följa tillämplig lagstiftning om dataskydd, inklusive EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 ("GDPR"), och Affiliaten ska ha en rättslig grund för att behandla sådana uppgifter, t.ex. genom att erhålla samtycke från besökare (artikel 6 i GDPR). Affiliaten måste också informera besökare om eventuell överföring av personuppgifter från ett EES-land till tredje land och ha en rättslig grund för sådan överföring av personuppgifter. Affiliatens sekretesspolicy måste innehålla information om Affiliatens affiliate- och marknadsföringsaktiviteter.

Annonsmärkning

För annonsering i bloggar och andra sociala medier behöver inlägg följa marknadsföringslagen vilket i korthet innebär att du som affiliate behöver annonsmärka dina inlägg på ett tydligt sätt högst upp i inlägget.

Exempel på tydlig text/annonsmärkning:
“Detta inlägg är en annons för ANNONSÖRSNAMN och innehåller annonslänkar.”

Vi rekommenderar att du tar del av Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier och Sveriges Annonsörers rekommendationer för PR och marknadsföring i sociala medier .

Om inlägg publiceras i sociala medier utan tydlig annonsmärkning kommer vi att bli tvungna att avsluta samarbetet.

Falsk trafik

Adrecord har rätt att granska all trafik med manuella och automatiska verktyg och efter eget gottfinnande bedöma trafik som falsk trafik för vilken ersättning inte utgår. Falsk trafik avser exempelvis, men är inte begränsat till, trafik som inte genererats av aktiva självständiga handlingar av besökare i form av fysiska personer på Affiliatens webbplats.

Dataintrång etc.

Brott mot system- eller nätverkssäkerheten kan leda till åtal. Adrecord utreder alla former av sådana brott i samarbete med berörda myndigheter.

Ersättning

Gällande villkor vid en viss tidpunkt för affiliateersättning anges på Adrecords webbplats och för vilka Adrecord förbehåller sig rätten att ändra utan att på förhand meddela Affiliaten.

Beräkning av ersättning görs av Adrecord och baseras enbart på av Adrecord hållen trafikstatistik och på trafik för vilken Adrecord har erhållit full ersättning från annonsör.

Utbetalning sker varje kalendermånad till det bankkonto som Affiliaten angivit om godkänd och av annonsör betald ersättning uppgår till minst fem hundra (500) SEK eller motsvarande belopp i annan valuta. För löntagare är motsvarande gräns tre hundra (300) SEK och utbetalningar sker löpande.

Ersättning kan dras tillbaka utan förvarning av Annonsör eller Adrecord vid fel i systemet, om en Affiliate inte uppfyller villkor i ett affiliateprogram eller villkor i Adrecords avtal, återkallad trafik, falsk trafik eller om Adrecord inte får betalt av eller hamnar i tvist med annonsör. Återkallelse av ersättning kan ske i efterhand för registrerad icke utbetald ersättning och även för redan utbetald ersättning.

Om Affiliaten inte kan uppvisa giltig dokumentation för egen inbetalning av respektive lands gällande skatt och andra lagstadgade avgifter, gör Adrecord avdrag för motsvarande innan utbetalning sker till Affiliaten. Om Affiliatens dokumentation och förutsättningar avseende egen skatteinbetalning förändras ska detta omedelbart meddelas Adrecord.

Avtalets löptid

Avtalet gäller från och med att du har blivit godkänd som Affiliate fram till dess att avtalet sägs upp av endera parten eller hävs.

Adrecord har rätt att häva avtalet och stänga av Affiliaten från Adrecords tjänster och/eller en viss annonsörs affiliateprogram i det fall Affiliaten inte följer Adrecords användarvillkor eller villkoren i detta avtal samt även om Adrecord anser att innehållet på Affiliatens webbplats är olämpligt eller om Affiliaten på annat sätt missbrukar tjänsten. Hävning av avtalet ska omedelbart meddelas Affiliaten via e-post. Vid hävning av Avtalet upphör Avtalet omedelbart att gälla och ingen ytterligare ersättning, varken framtida eller vid tidpunkten för hävningen redan upparbetad ersättning, betalas ut till Affiliaten för berört eller berörda affiliateprogram.

Endera parten äger rätt att när som helst säga upp detta avtal med omedelbar verkan och avbryta användandet av tjänsten. När avtalet har upphört äger Affiliate inte längre rätt att utnyttja Adrecords tjänster.

Skadestånd

Affiliaten ska hålla Adrecord fri från skadeståndsansvar eller andra ersättningsanspråk som kan riktas mot Adrecord på grund av innehållet på Affiliatens webbplats, Affiliatens otillbörliga utnyttjande eller påverkande av tjänsten, tekniska problem eller dataförluster orsakade av Affiliaten eller på grund av att Affiliaten lämnat oriktiga uppgifter till Adrecord.

Om Adrecord döms att betala skadestånd till Affiliaten ska Adrecords sammanlagda skadeståndsansvar under alla omständigheter för varje kalenderår vara begränsat till den summa som Affiliaten erhållit via tjänsten under aktuellt kalenderår, dock maximalt ett (1) prisbasbelopp. Ingen ersättning utgår för skada som understiger 10 000 SEK/år eller motsvarande i annan valuta.

Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas av Affiliaten i någon form utan Adrecords skriftliga medgivande.

Adrecord får utan Affiliatens medgivande fritt förfoga över Avtalet och över uppgifter som Affiliaten lämnat och överlåta dessa till annan part inklusive uppgifter om webbplats, kontaktinformation etcetera som Affiliaten lämnat.

Personuppgifter

Båda parter ska säkerställa att hantering av personuppgifter sker enligt nationella och internationella regleringar kring dataskydd under hela avtalets giltighetstid. Detta åtagande innefattar även GDPR som börjar att gälla från och med den 25 maj 2018. Tills dess skall personuppgifterna skyddas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Parterna godkänner Villkor för personuppgifter enligt bilaga 2.

Force Majeure

Adrecord eller annonsör har ingen skyldighet att ersätta Affiliaten för brott mot detta avtal om avtalsbrottet uppstått på grund av Force Majeure, det vill säga omständigheter som ligger utanför Adrecords eller annonsörs kontroll.

Övrigt

Adrecord tillhandahåller tjänsten i vid varje tidpunkt befintligt skick och garanterar inte att webbplatsen är tillgänglig och ansvarar inte för felaktigheter eller avbrott i tjänsten. Adrecord ansvarar inte för vare sig direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk därav, som kan drabba Affiliaten till följd av användning av tjänsten eller vid avbrott eller felaktigheter i tjänsten. Adrecord ansvarar inte för att annonsörer i Adrecords tjänst uppfyller sina åtaganden. Adrecord ansvarar inte för överenskommelser som träffas direkt mellan Affiliaten och de Annonsörer som ingår inom ramen för Tjänsten.

Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Avtalet finnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig jämkning ska då ske.

Tvister med anledning av användning av webbplatsen och dess användarvillkor ska avgöras i svensk domstol med tolkning enligt svensk lag.

Affiliaten har denna dag genom anslutning till tjänsten accepterat samtliga villkor i detta avtal.


Bilaga 1 - Definitioner

Affiliate

Fysisk eller juridisk person som du representerar och som kan distribuera annonsmaterial från Adrecords annonsörer.

Annonsör

Företag eller motsvarande som köper tjänster av Adrecord.

Affiliateprogram

Alla typer av tjänster för annonsförmedling mellan Affiliaten och annonsör inom Adrecord inklusive affiliateprogrammet som sådant, men även verktyg och funktioner för samarbetet mellan annonsör och Affiliaten.

Annons

Text eller grafiskt objekt på Affiliatens webbplats som syftar till att generera trafik till annonsörs webbplats via ett affiliateprogram.

Trafik

Benämning för giltiga annonsvisningar, klick, leads och sales.

Falsk trafik

Benämning på all trafik som genereras på ett felaktigt eller otillåtet sätt.


Bilaga 2 - Villkor för personuppgifter

Omfattning

Adrecord och Affiliaten har ingått avtal kring tjänsten, vilket möjliggör för affiliate att upplåta utrymme på sin webbplats eller annan marknadsföringskanal på internet för länkar, banners, annonser och motsvarande för de annonsörer som har ett affiliateprogram registrerat hos Adrecord (“Affiliateavtal”).

Gemensamt kallas Adrecord och Affiliate ”Parterna”, och var för sig ”Part”.

Vidare information finns i den allmänna integritetspolicyn på Adrecords webbplats.

Adrecord samlar in och lagrar personlig information om personer som registrerar sig som affiliates via Adrecords webbplats. Personlig information avser all typ av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, till exempel namn, telefonnummer och adress.

Definitioner

Om inget annat anges ska begrepp ha samma innebörd som i gällande dataskyddsregler, vilka bland annat innebär:

Behandling, avser den åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Gällande dataskyddsregler, avser t.o.m. 24 maj 2018 rådsdirektiv 95/46/EG, införd i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191). Fr.o.m. 25 maj 2018 avses den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679.

Känsliga personuppgifter, definieras i 13 § PUL samt fr o m 25 maj 2018 i artikel 9 GDPR.

Personuppgifter, varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Tredje land, avser ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”).

Personuppgifter som Adrecord samlar in

Adrecord samlar in följande personuppgifter om dig som Affiliate:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
 • Övrig information som du anger inom ramen för Adrecords tjänster.

Syfte med insamling av personuppgifter

Personuppgifter används för att Adrecord ska kunna tillhandahålla åtkomst till samtliga funktioner i sina tjänster, intern statistik, göra utbetalningar, administration samt i övrigt uppfylla sina åtaganden.

Samtycke

Genom att godkänna Affiliateavtalet samtycker du också till att dina personuppgifter samlas in och lagras på det sätt som anges i denna bilaga. Exempelvis kan personuppgifterna för affiliaten användas till:

 • För att kunna använda Adrecords tjänst (“Tjänsten”).
 • Utbetalning av provision.
 • Administration.
 • Intern analys.
 • Fullgörande av åtagande gentemot Affiliate och Annonsör.
 • Hantering och utlämnande av personuppgifter hos Affiliate anslutna Annonsörer, tjänsteleverantörer eller andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.
 • Hantering och utlämnande av personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut samt till polis.

Om Affiliaten inte accepterar villkoren i denna bilaga skall avtalet sägas upp och Affiliate sluta använda Tjänsten.